•             
 •             
 •             
 •              
 •              
 •              

Youth literary Monthly 幼獅文藝

幼獅文藝 - No.0825

No.825_Sep-01-22
《幼獅文藝》是一本專為青年學子量身訂做的文學、文化、藝術之入門雜誌。由知名作家接力執筆的專欄「閱讀與寫作」所揭櫫的:「大量閱讀,滿溢對文字的想像;進行寫作,是件再自然不過的事」。《幼獅文藝》涵養創作種籽;閱讀了 文字,也閱讀了生命。 歷代重要主編:朱喬、?弦、段彩華、陳祖彥、吳鈞堯。 重要活動:兩岸作家研討會、第一屆、第二屆世界華文成長小說獎、青年園地YOUTH SHOW」長時間挖掘寫作新秀,已成學生投稿第一品牌、舉辦「科技美麗台灣」徵文、「抗戰五十年」徵文等,二○○二年,舉辦幼獅文藝寫作班至 今,已進入第十一年,服務人數已達數千人,廣獲好評。 獲獎紀錄:教育部優良期刊獎。文建會優良文學雜誌獎。新聞局金鼎獎。一年12期。


格式:
PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly / 一年12期
出版商:
幼獅文化事業股份有限公司
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 幼獅文藝

  NO.0829

  2023-01-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0828

  2022-12-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0827

  2022-11-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0826

  2022-10-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0824

  2022-08-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0823

  2022-07-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0822

  2022-06-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0821

  2022-05-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0820

  2022-04-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0819

  2022-03-01

  $ 136 元

月刊 & 其他

Live互動英語

No. 0262

2023-02-01

$ 99 元
ABC互動英語

No. 0248

2023-02-01

$ 99 元
常春藤生活英語

No. 0237

2023-02-01

$ 90 元
常春藤解析英語

No. 0415

2023-02-01

$ 105 元
中國旅遊

No. 0512

2023-02-01

$ 90 元
旅讀

No. 0132

2023-02-01

$ 139 元
知識大圖解國際中文版

No. 0101

2023-02-01

$ 120 元
CNN互動英語

No. 0269

2023-02-01

$ 99 元
互動日本語

No. 0074

2023-02-01

$ 99 元
康健雜誌

No. 0291

2023-02-01

$ 180 元
EMBA雜誌

No. 0438

2023-02-01

$ 175 元
PC Home電腦家庭

No. 0325

2023-02-01

$ 180 元

文化 & 文學

ALL+互動英語

No. 0219

2023-02-01

$ 99 元
ALL+互動英語

No. 0218

2023-01-01

$ 99 元
讀者

No. 0145

2023-01-01

$ 80 元
幼獅文藝

No. 0829

2023-01-01

$ 136 元
聯合文學

No. 0459

2023-01-01

$ 180 元
VERSE

No. 0015

2022-12-01

$ 256 元
聯合文學

No. 0458

2022-12-01

$ 144 元
ALL+互動英語

No. 0217

2022-12-01

$ 99 元
讀者

No. 0144

2022-12-01

$ 80 元
幼獅文藝

No. 0828

2022-12-01

$ 136 元
聯合文學

No. 0457

2022-11-01

$ 144 元
ALL+互動英語

No. 0216

2022-11-01

$ 99 元