•                
 •                
 •                
 •                 
 •                 
 •                 

Youth literary Monthly 幼獅文藝

幼獅文藝 - No.0827

No.827_Nov-01-22
《幼獅文藝》是一本專為青年學子量身訂做的文學、文化、藝術之入門雜誌。由知名作家接力執筆的專欄「閱讀與寫作」所揭櫫的:「大量閱讀,滿溢對文字的想像;進行寫作,是件再自然不過的事」。《幼獅文藝》涵養創作種籽;閱讀了 文字,也閱讀了生命。 歷代重要主編:朱喬、?弦、段彩華、陳祖彥、吳鈞堯。 重要活動:兩岸作家研討會、第一屆、第二屆世界華文成長小說獎、青年園地YOUTH SHOW」長時間挖掘寫作新秀,已成學生投稿第一品牌、舉辦「科技美麗台灣」徵文、「抗戰五十年」徵文等,二○○二年,舉辦幼獅文藝寫作班至 今,已進入第十一年,服務人數已達數千人,廣獲好評。 獲獎紀錄:教育部優良期刊獎。文建會優良文學雜誌獎。新聞局金鼎獎。一年12期。

$ 136

格式:
PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly / 一年12期
出版商:
幼獅文化事業股份有限公司
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 幼獅文藝

  NO.0840

  2023-12-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0839

  2023-11-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0838

  2023-10-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0837

  2023-09-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0836

  2023-08-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0835

  2023-07-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0834

  2023-06-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0833

  2023-05-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0832

  2023-04-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0831

  2023-03-01

  $ 136 元

月刊 & 其他

Live互動英語

No. 0275

2024-03-01

$ 165 元
ABC互動英語

No. 0261

2024-03-01

$ 165 元
遠見雜誌特刊

No. 0101

2024-02-26

$ 150 元
她雜誌

No. 0389

2024-02-01

$ 88 元
音響論壇雜誌

No. 0425

2024-02-01

$ 215 元
行遍天下

No. 0374

2024-02-01

$ 75 元
媽媽寶寶

No. 0444

2024-02-01

$ 158 元
嬰兒與母親

No. 0568

2024-02-01

$ 99 元
常春月刊

No. 0491

2024-02-01

$ 180 元
阿路巴高爾夫國際中文版

No. 0110

2024-02-01

$ 180 元
室內

No. 0365

2024-02-01

$ 200 元
豐年雜誌

No. 1430

2024-02-01

$ 120 元

文化 & 文學

ALL+互動英語

No. 0232

2024-03-01

$ 165 元
故宮文物月刊

No. 0491

2024-02-01

$ 180 元
聯合文學

No. 0472

2024-02-01

$ 180 元
讀者

No. 0158

2024-02-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0231

2024-02-01

$ 165 元
聯合文學

No. 0471

2024-01-01

$ 180 元
ALL+互動英語

No. 0230

2024-01-01

$ 165 元
讀者

No. 0157

2024-01-01

$ 80 元
故宮文物月刊

No. 0490

2024-01-01

$ 180 元
幼獅文藝

No. 0840

2023-12-01

$ 136 元
聯合文學

No. 0470

2023-12-01

$ 180 元
讀者

No. 0156

2023-12-01

$ 80 元